Koala DC


Koala DC - Tutorial

Koala DC jest to program przeznaczony do wymiany plików działający w technologii Direct Connect.
Odmiennie niż inne sieci plików zbudowanych z udostępniającyh pliki serwerów, Direct Connect oferuje wspólnie zorientowaną otwartą sieć kontrolowaną przez jej użytkowników. Ponadto sieć Direct Connect jest zbudowana na bazie połączeń pear-to-pear; użytkownicy działają, kontrolują i utrzymują całą sieć. Użytkownicy są w stanie udostępniać pliki dowolnego typu i rozmiaru bez żadnych ograniczeń.
Udostępniane pliki można przeglądać w okienkach o funkcjonalności i wyglądzie zbliżonym do interfejsu windows eksplorera.
Aby ułatwić poszukiwanie plików wprowadzono opcję zaawansowanego wyszukiwania plików według określonych kryteriów filtrowania.

Do pracy w tej technologii potrzebny jest klient sieci DC (Direct Connect). Takim klientem jest Koala DC. W porównaniu do oryginalnego klienta DC, ten posiada większe możliwości łączenia się z użytkownikami oraz wyszukiwania udostępnianych zasobów. Nie posiada reklam ani żadnych programów szpiegowskich.
Program został udostępniony wyłącznie w celach edukacyjnych. Użytkownicy programu biorą na siebie odpowiedzialność za jego użytkowanie.


Instalacja

Koala DC w wersji 0.3 posiada jeden plik wykonywalny. Po rozpakowaniu pliku KoalaDC03.zip (programem WinZip) należy uruchomić plik KoalaDC.exe.

Pierwsze uruchomienie

Po pierwszym uruchomieniu aplikacji automatycznie pojawi się następujące okienko z informacją o potrzebie wykonania ustawień konfiguracyjnych.

Po wciśnięciu przycisku OK pojawi się ono konfiguracyjne Settings. Ustawienie kilku parametrów (tj. Nickname, slots, udostępnione foldery) jest niezbędnym warunkiem korzystania z programu działającego w technologii Direct Connect.

a) Zakładka danych personalnych "Personal Information".

Informacje wpisane w tej zakłądce będą widoczne przez innych użytkowników sieci DC. Mają one na celu wstępne zorientowanie się o tym kto i co udostępnia. I tak:

 • NickName - tu należy wpisać swój unikalny pseudonim pod którym będziemy identyfikowani (zaleca się aby użytkownicy pracujący w trybie pasywnym dodawali do swojego identyfikatora _passive, w przypadku Koala DC nie jest to wymagane ze względu na automatycznie dodawaną informację o trybie połączenia w polu Description);
 • E-mail - można wpisać swój adres e-mail;
 • File Description - tutaj należy wpisać krótki opis udostępnianych przez nas plików;
 • Connection Speed - tu należy wskazać szybkość połączeń jakim dysponujemy

 • Disclaimer - autorzy programu nie są odpowiedzialni za skutki użycia ich oprogramowania. Każdy z użytkowników odpowiada sam za wszystkie czynności związane z użytkowaniem Koala DC. Użytkownik akceptuje te warunki wciskając klawisz OK.

b) Zakładka połączenia Connection.

 • Connection Mode - jest to jedno z naistotniejszych ustawień. Każdy z klientów DC może pracować w trybie aktywnym (Active Mode) lub pasywnym (Passive Mode). Tryb aktywny to taki w którym inni użytkownicy mogą się bezpośrednio łączyć z naszym klientem DC (możliwe jest połączenie z naszym adresem IP i przydzielonym portem) a tryb pasywny to taki w którym tylko my możemy się bezpośrednio łączyć z innymi użytkownikami (będącymi w trybie aktywnym).
  Preferowany jest tryb połączeń aktywny. Jeżeli mamy jednak założony firewall lub z jakiś przyczyn nie działa nam opcja wyszukiwania plików (Search w okienku połączeń z Hub'em), należy wówczas włączyć tryb pasywny.
  W przypadku trybu aktywnego mamy możliwość ustawienia portu naszych połączeń (domyślnie jest to 412) oraz adresu IP. Dokonuje się tych ustawień w sporadycznych przypadkach;
 • Auto Connection At Startup - możliwość automatycznego podłączenia się z wybranymi Hub'ami (do trzech) po starcie programu.
  Hub jest to serwer z którym łączą się klienci DC. Podłączenie do Hub'a jest pierwszą czynnością jaką musimy wykonać w celu rozpoczęcia pracy w sieci Direct Connect. Każdy Hub gromadzi informacje o połączonych użytkownikach, opisie udostępnianych przez nich plikach, szybkości ich połączeń, liczbie połączonych użytkowników oraz sumarycznej ilości danych udostępnianych plików przez wszystkich użytkowników.

c) Zakładka udostępnianych plików oraz katalog download - File Transfers.

 • Download directory - tu wskazujemy folder, w którym będą gromadzone wszystkie ściągnięte pliki;
 • Sharing - Warunkiem podłączenia się do Hub'a jest odostępnienie przez nas plików o wymaganej ilości danych (w zależności od Hub'a może to być 1GB, 2GB, 5GB, 20GB i więcej).
  Opcja ta zapewnia nas, że po podłączeniu się do sieci DC, każdy z użytkowników będzie udostępniał wymaganą ilość danych a przez to będziemy mieli dostęp do dużej ilości udostępnionych plików;
 • Przycisk Add Directory - dodanie następnego udostępnianego przez nas katalalogu;
 • Przycisk Del Directory - usunięcie z listy udostępnianych plików zaznaczonego katalogu;
 • Przycisk Update - zaktualizowanie listy udostępnianych plików;
 • Share Hidden Files - zaznaczenie tej opcji spowoduje udostępnienie plików o atrybucie Hidden;
 • Upload slots - drugim warunkiem podłączenia się do Hub'a jest ustalenie wymaganej liczby udostępnianych slot'ów, czyli bezpośrednich połączeń pomiędzy klientami DC przeznaczonych do wysyłania plików (upload). Np. jeśli ustawimy 3, to jednocześnie od nas będą mogły pobierać pliki tylko 3 osoby (klienci DC, każdy po jednym pliku);
 • List upload don't take a slot - zaznaczamy tą opcję aby umożliwić innym ściągnięcie naszej listy plików nawet wtedy gdy mamy zajęte wszystkie slot'y.

d) Zakładka Interface/Option.

W zakładce tej definiujemy pozostałe parametry konfiguracyjne programu.

 • Minimize to tray - minimalizacja aplikacji do tray'a (w pasku systemowym windows'a);
 • Confirm application exit - otwarcie okienka z potwierdzeniem przez użytkownika chęci zamknięcia aplikacji;
 • Follow redirects automatically - zgoda na automatyczne przekierowanie przez Hub;
 • Open public hubs window at startup - automatyczne otwarcie okienka z listą Hub'ów po uruchomieniu aplikacji;
 • Ignore messages from non-online users - ignorowanie wiadomości przychodzących od nieznanych użytkowników (wiadomości te zamiast pojawiać się w nowych okienkach Private Message będą przekierowywane do zakładki Chat w okienku Hub'a).
 • Filter Kick Message - nie wyświetlanie informacji o wykopywanych użytkownikach;
 • Enable automatic download/resume - automatyczne wznawianie ściągania plików (znajdujących się w Queue);
 • Automatically remove old-queue items (20 days) - automatyczne usuwanie pozycji w Queue po upływie 20 dni;
 • Font Scheme: - ustalenie wyglądu okienek:
  • Background color... - kolor tła okna;
  • Font style... - atrybuty czcionki (krój, styl, rozmiar);

   

Lista Hub'ów

Aby móc połączyć się z Hub'em musimy znać jego adres. To okienko umożliwia odczytanie listy dostępnych Hub'ów. Po wciśnięciu przycisku Connection znajdującego się w głównym pasku narzędzi pojawi się okno z listą, która zawiera: nazwy serwerów, krótki opis serwerów, liczbę podłączonych użytkowników oraz adresy.

Po wciśnięciu przycisku Refresh możemy odświeżyć listę Hub'ów. Aby połączyć się z wybranym Hub'em należy:

 • wpisać w polu Address adres serwera i wcisnąć klawisz Connect lub
 • kliknąć dwukrotnie lewym klawiszem myszki na pozycję wybranego Hub'a.

Listę Hub'ów możemy posortować po dowolnej kolumnie klikając ją lewym klawiszem myszki. Kolejne kliknięcie lewym klawiszem myszki nad tą samą kolumną spowoduje sortowanie według odwrotnej kolejności.

Nawiązanie połączenia z Hubem

Jest to podstawowe okienko, które będzie nam służyło do wyszukiwania udostępnionych zasobów.

 • Zakładka Chat - Zawiera "Public chatting" czyli okno publicznych wiadomości. Wpisywane w dolnej częsci okienka wiadomości będą się pojawiać na forum publicznym.
  Po prawej stronie zakładki znajduje się lista połączonych użytkowników (zawierająca nazwy użytkowników, rozmiar danych i opis udostępnianych przez nich plików, adresy e-mail). Listę tą możemy posortować po dowolnej kolumnie klikając odpowiednio lewym klawiszem myszki nad wybraną kolumną. Kolejne kliknięcie lewym klawiszem myszki w tą samą kolumnę spowoduje posortowanie kolumny w odwrotnej kolejności;
 • Zakładka Search - Po połączeniu się z wybranym Hub'em mamy możliwość wyszukania plików według podanych kryteriów. Odpowiednio wybrane kryterium wpływa na trafność znalezionych pozycji ze względu na ograniczoną liczbę wyszukiwanych pozycji przez klienty DC (5 w DC, 6 w Koala DC).

Pozostałe elementy zakładki:

 • Advanced - ukrycie/pokazanie lewego panelu opcji wyszukiwania Search Advanced. Panel ten zawiera:
  • Search All Hubs On This Network - wyszukiwanie na wszystkich Hub'ach połączonych z aktywnym Hub'em;
  • Size - rozmiar poszukiwanego pliku. Opcja ta umożliwia nam wyszukanie pliku o rozmiarze: równym podanemu, większym lub równym od podanego (At Last) albo mniejszym lub równym od podanego (At Most). Możliwe jest także wskazanie rzędu wielkości szukanego pliku (B, kB, MB lub GB);
  • File Type - typ szukanego pliku: Any - dowolny, Audio - pliki audio (np. wav), Compressed - pliki skompresowane (np. zip, rar), Document (np. doc, txt), Executable (np. exe), Picture (np. bmp, gif), Video (np. avi, mpeg);
  • Show users with free slots - pokazuje tylko te pozycje, których użytkownicy mają wolne slot'y. Opcję tą możemy użyć wtedy gdy chcemy mieć możliwośćnatychmiastowego ściągnięcia pliku bez oczekiwania na zwolnienie slotów przez innych użytkowników.
 • Search - wpisujemy nazwę (lub dowolny ciąg liter jakie zawiera nazwa) poszukiwanego przez nas pliku. Po wciśnięciu klawisza Enter lub przycisku Search rozpocznie się wyszukiwanie. Po chwili zacznie zapełniać się lista znalezionych plików (uwaga - jeśli nie uzyskamy ani jednej znalezionej pozycji po kilkukrotnym wykonaniu wyszukiwania, należy ustawić tryb pasywny w okienku konfiguracynym Settings). Otrzymaną listę możemy posortować po dowolnej kolumnie. Dwukrotne kliknięcie lewym klawiszem myszki na wybraną pozycję listy spowoduje dodanie pliku do Queue - patrz poniżej Download.
 • Download - wciśnięcie tego przycisku spowoduje dodanie zaznaczonego pliku do listy plików oczekujących na ściągnięcie - Queue oraz wykonanie próby nawiązania bezpośredniego połączenia z użytkownikiem i pobranie od niego pliku.

Lista plików innych użytkowników

Istnieje drugi sposób wyszukiwania/przeglądania udostępnianych plików innych użytkowników poprzez pobranie ich listy plików.

Aby pobrać listę plików użytkownika należy wcisnąć prawy klawisz myszki nad wybranym użytkownikiem (znajdującym się na liście użytkowników w oknie podłączonego Hub'a).

Następnie należy wybrać opcję Browse User's Files.

Okienko zbudowane jest podobnie jak windows explorer. Po lewej stronie znajduje się drzewko udostępnionych katalogów użytkownika. Po prawej stronie widoczna jest lista plików i katalogów aktywnego folderu. Po folderach możemy poruszać się w następujący sposób:

 • poprzez rozwijanie drzewka folderów oraz klikanie lewym klawiszem myszki w wybrany folder;
 • poprzez dwukrotne klikanie lewym klawiszem myszki w folder znajdujący się w zawartości aktywnego folderu (poruszanie się w dół) oraz wciskanie trzeciego klawisza znajdującego się w pasku narzędzi (poruszanie się w górę).
 • Znaczenie pozostałych klawiszy paska narzędzi:
  • poruszanie się wstecz historii (każda zmiana aktywnego folderu jest zapamiętywana do historii aktywnych folderów. Dzięki temu mamy możliwość poruszania się po wcześniej oglądanych folderach);
  • poruszanie się naprzód historii;
  • Folder - folder w górę;
  • Download - dodanie zaznaczonej pozycji do Queue;
  • Search - wyszukiwanie pliku. Kolejne kliknięcie w klawisz Search rozpoczyna szukanie od ostanio znalezionego miejsca.

Private Message

Użytkownicy oprócz porozumiewania się na forum publicznym mają także możliwość przesyłania pomiędzy sobą prywatnym wiadomości. Po wybraniu opcji Private Message z menu kontekstowego pojawi się okienko. Po wpisaniu tekstu i wciśnięciu klawisza Enter wiadomość zostanie przekazana do wybranego użytkownika. Ta sama wiadomość zostanie wyświetlona w górnej części okienka.
W belce tytułowej zawarty jest Nickname użytkownika z którym prowadzimy konwersację oraz nazwa Hub'a na którym jest on włączony.

 

Transfers, Queue, Transfer History

W dolnej części aplikacji znajdują się trzy zakładki informujące nas o przebiegu transmisji plików.

 • Transfer - zakładka wyświetlająca informacje o wszystkich bezpośrednich naszych połączeniach z innymi użytkownikami. Poszczególne znaczenie kolumn:
  • User - nazwa użytkownika z którym zostało nawiązane połączenie (jeśli Unknown - oczekiwanie na handshake);
  • Status - informacja o statusie transmisji pliku (ilość ściągniętych danych, kierunek transmisji (download lub upload), postęp podany w procentach, estymowany czas zakończenia operacji);
  • Size - całkowity rozmiar pliku;
  • File - nazwa pliku.

  Menu kontekstowe:

  • Close connection - bezwzględne zamknięcie połączenia;
  • Force connection - próba kolejnego nawiązania połączenia;
  • Get file list - pobranie listy plików od użytkownika;
  • Send private message - wysłanie prywatnej wiadomości do użytkownika;

 • Queue - Kolejka oczekujących plików do pobrania. Poszczególne znaczenie kolumn:
  • FileName - nazwa pliku do pobrania;
  • Status - status pozycji w kolejce (Waiting - oczekiwanie, Running - aktywne);
  • Size - całkowity rozmiar pliku do pobrania;
  • Priority - priorytet (Paused - zatrzymany (pozycja nie jest brana pod uwagę), Default - domyślny);
  • Users - nazwa użytkownika;
  • Path - ścieżka pliku do pobrania.

Menu kontekstowe:

  • Pause - wstrzymanie pozycji - pozycja ta nie będzie brana pod uwagę przy kolejnej próbie pobrania plików z kolejki Queue;
  • Active - przełączenie pozycji ze stanu Pause na stan aktywny - pozycja będzie brana pod uwagę przy kolejnej próbie pobrania plików z kolejki Queue;
  • Resume - natychmiastowa próba pobrania pliku zaznaczonej pozycji;
  • Attempt to locate alternate source - próba znalezienia pliku z innego żródła;
  • Move Up - przeniesienie pozycji o jedną w górę;
  • Move Down - przeniesienie pozycji o jedną w dół;
  • Move To Top - przeniesienie pozycji w górę (najbardziej znaczącej pozycji);
  • Move To Bottom - przeniesienie pozycji na sam dół (najmniej znaczącej pozycji);
  • Remove selected - usunięcie zaznaczonych pozycji;
  • Save queue - zapisanie listy do pliku konfiguracyjnego.


 • Transfer History - Lista plików, których transfer dobiegł końca (pomyślnie wykonano transfer pliku). Znaczenie poszczególnych kolumn:
  • User - nazwa używkownika;
  • Status - kierunek wykonanego transferu (Download lub Upload);
  • Size - rozmiar pliku;
  • File - nazwa pliku wraz ze ścieżką.

Pasek główny

 • Connect - po wciśnięciu przycisku zostanie pokazane okienko Public Hub List z którego możemy połączyć się z wybranym Hub'em;
 • Transfer - ukrycie / pokazanie transmisji plików znajdującej się w dolnej części aplikacji;
 • Settings - wejście do ustawień konfiguracyjnych programu;
 • Help - otwarcie pomocy;
 • About - informacje o programie.

Koala DC pozwala na jednoczesną pracę na kilku Hub'ach. Dzięki temu możliwe jest wyszukiwanie plików na kolejnych Hub'ach bez konieczności rozłączania się z ostatnio połączonym Hub'em.

Wszelkie błędy, uwagi i sugestie proszę przesyłać na adres koaladc@koala.pl.

 

[ początek strony ]

 (c) 2000-2008 by Koala